Exemples de legislació sobre canvi climàtic

Informació


Un dels primers països a establir un marc vinculant jurídic per lluitar contra el canvi climàtic va ser el Regne Unit, quan en el 2008 va introduir la Llei de Canvi Climàtic. Aquesta llei exigia reduir les emissions de GEH un 80% respecte a les emissions de 1990, per a l'any 2050.

Amb la intenció de complir amb aquest objectiu, la llei introdueix el concepte del pressupost de carboni. El pressupost de carboni defineix la quantitat d'emissions que pot emetre l'economia de Regne Unit en un període determinat, o en aquest cas, entre 2008-2050. D'aquesta manera, si les emissions d'un sector econòmic del país creixen, és necessari que les emissions d'un altre sector disminueixin en la mateixa quantitat. A més, defineix pressupostos intermedis per poder corregir la direcció de les emissions i els reparteix entre els diferents òrgans de govern amb competències en els conseqüents sectors emissors.

A Espanya també es poden trobar exemples legislatius sobre el canvi climàtic, com els impulsats per Catalunya i Andalusia, els principals aspectes són:

Projecte de llei sobre canvi climàtic del Govern catalá

- Governança de la llei: Procés de participació i de informació pública (2014-2015).

- Aprovació: 26 de gener de 2016.

- Governança de la llei:
o Integrar la mitigació i adaptació al canvi climàtic en totes les polítiques sectorials de les administracions públiques.
o Fomentar l’adaptació a través de la coordinació dels instruments de planificació y programació sectorials.
o Crear un marc facilitador d’activitats que contribueixin al desenvolupament d’una economia de baixa intensitat en carboni.

- Objectius quantitatius de mitigació:
Reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle respecte als nivells de 2005:
o Un 25% en el 2020.
o Un 80% o més en el 2050.

- Exemples d’accions planejades per a la mitigació i l’adaptació del canvi climàtic:
o Imposts als vehicles més contaminants que s’aplicaran de forma gradual a partir de 2018.
o Creació d’un fons de canvi climàtic que s’alimentarà del fons de carboni estatal i dels imposts sobre vehicles, recavats.
o Lluita contra la pobresa energètica a través de desgravacions fiscals per a col·lectius en risc d’exclusió social: tarifes socials d’electricitat, gas i aigua. o Rehabilitació d’habitatges amb criteris d’estalvi energètic. .
o Millora del coneixement en matèria de projeccions climàtiques i regionalització a través del reforç del paper del Servei Meteorològic de Catalunya.

Documentació de l’avantprojecte de la llei de canvi climàtic de la Generalitat de Catalunya

Video del projecte de llei de canvi climàtic

Avantprojecte de llei andalusa de canvi climàtic

- Governança de la llei: Procés de informació pública (2014- 2015).

- Aprovació: En curs.

- Governança de la llei:
o Contribuir a la lluita contra el canvi climàtic i avançar cap una economía baixa en carboni.
o Reduir les emissions de gasos d’efecte hinvernacle en els sectors difusos.
o Incrementar la capacitat dels embornals naturals de CO2.
o Preparar l’adaptació als potencials impactes del canvi climàtic a través de l’activitat planificadora de l’Administració i defineix mètodes i requeriments mínims per a la integració.

- Objectius quantitatius de mitigació:
No sobrepassar durant 2020 el nivell resgisrat en el 2005 de 4,13 tones equivalents de diòxid de carbono por habitant y any.

- Exemples d’accions planejades per a la mitigació i l’adaptació del canvi climàtic:
o Pressuposts de Carbono plurianuals.
o Fomento a la I+D+i.
o Introducció del Canvi climàtic en estudis universitaris y no universitaris.
o Mesures específiques per a les àrees d’emissions difoses: activitats industrials no obligades pell règim EU-ETS; agricultura i ramaderia, arquitectura rehabilitació i edificació (vinculat a aspectes socials); energia (foment de les renovables); residus; transport i mobilitat; silvicultura.
o Planteja la creació dels règims obligatoris i voluntaris del Sistema Andalús de Compensació d’Emissions.
o Proposa un Registre de petjada de carbono de productes i serveis i la seva introducció com a criteri de valoració en la contractació pública.
o Disseny del Fons de CO2 d’Andalusia destinada a promoure projectes per a la millora de la capacitat d’embornal.